repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

10 príspevkov


Mgr. Martin Šveda


Geografický ústav SAV


Príspevky


Prejavy komerčnej suburbanizácie vo vybraných odvetviach hospodárstva v zázemí Bratislavy Stiahnuť súbor prejavy-komercnej-suburbanizacie-vo-vybranych-odvetviach-hospodarstva-v-zazemi-bratislavy.pdf 879.64 KB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

V príspevku hodnotíme rozsah a intenzitu nárastu komerčných aktivít v zázemí mesta prostredníctvom analýzy zmien v počte a charaktere podnikateľských subjektov. Osobitný pohľad sme venovali zmenám v sieti obchodných prevádzok a rozvoju nákupných a logistických centier.

Geografický ústav SAV, 2014

Humánna geografia, Regionálna geografia

Pridané: 10. 12. 2014

FENOMÉN NEÚPLNEJ EVIDENCIE MIGRÁCIE V SUBURBÁNNEJ ZÓNE (NA PRÍKLADE ZÁZEMIA BRATISLAVY) Stiahnuť súbor fenomen-neuplnej-evidencie-migracie-v-suburbannej-zone-na-priklade-zazemia-bratislavy.pdf 1.02 MB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok sa zaoberá fenoménom neúplnej evidencie obyvateľov v suburbánnej zóne. Prostredníctvom jednoduchého porovnania migrácie a bytovej výstavby ponúka odhad počtu neprihlásených rezidentov na trvalý pobyt a načrtáva príčiny a dôsledky tohto javu.

Geografický ústav SAV, 2014

Humánna geografia, Regionálna geografia

Pridané: 25. 11. 2014

BYTOVÁ VÝSTAVBA V ZÁZEMÍ VEĽKÝCH SLOVENSKÝCH MIEST V KONTEXTE SUBURBANIZÁCIE A REGIONÁLNYCH DISPARÍT Stiahnuť súbor bytova-vystavba-v-zazemi-velkych-slovenskych-miest-v-kontexte-suburbanizacie-a-regionalnych-disparit.pdf 2.20 MB

Mgr. Martin Šveda, domáca monografia

V súvislosti s dynamicky sa meniacim prostredím zázemia veľkých slovenských miest, ktoré je priestorom pre dekoncentračné tendencie v migrácii obyvateľstva, sme analyzovali rozsah a intenzitu bytovej výstavby. Dokumentovali sme narastajúcu dominanciu funkčného mestského regiónu Bratislavy, ktorý koncentruje 1/3 bytovej výstavby Slovenska. Disproporcia v priestorovom rozložení bytovej výstavby predurčuje rozloženie obyvateľstva a tým aj pracovných síl a ekonomických aktivít. Z tohto pohľadu môžeme očakávať prehlbovanie regionálnych disparít aj v nastávajúcom období.

Geografický ústav SAV, 2014

Humánna geografia, Regionálna geografia

Pridané: 25. 11. 2014

Vývoj bytovej výstavby v slovenských mestách v ostatných rokoch v časových a priestorových súvislostiach Stiahnuť súbor vyvoj-bytovej-vystavby-v-slovenskych-mestach-v-ostatnych-rokoch-v-casovych-a-priestorovych-suvislostiach.pdf 3.27 MB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v zahraničnom časopise

Príspevok hodnotí bytovú výstavbu v slovenských mestách v období 2003-2008.

Geografický ústav SAV, 2011

Humánna geografia, Regionálna geografia

Pridané: 6. 2. 2012

Suburbanizácia v zázemí Bratislavy z hľadiska analýzy zmien krajinnej pokrývky Stiahnuť súbor suburbanizacia-v-zazemi-bratislavy-z-hladiska-analyzy-zmien-krajinnej-pokryvky.pdf 778.32 KB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok analyzuje zmeny v štruktúre krajinnej pokrývky v širokom zázemí Bratislavy. Využíva pritom databázu projektu CORINE Land Cover.

Prírodovedecká fakulta UK, 2011

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 6. 2. 2012

Časové a priestorové aspekty bytovej výstavby v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizácie Stiahnuť súbor casove-a-priestorove-aspekty-bytovej-vystavby-v-zazemi-bratislavy-v-kontexte-suburbanizacie.pdf 710.93 KB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v zahraničnom časopise

Príspevok sa zameriava na zachytenie rozsahu a intenzity bytovej výstavby v transformačnom období v priestore Funkčného mestského regiónu Bratislava s dôrazom na obdobie 2003–2009.

Geografický ústav SAV, 2011

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 6. 2. 2012

Zmeny vo využití zeme v zázemí veľkých slovenských miest Stiahnuť súbor zmeny-vo-vyuziti-zeme-v-zazemi-velkych-slovenskych-miest.pdf 1.51 MB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v zahraničnom časopise

Zameraním príspevku je analýza štruktúrnych zmien vo využití zeme v zázemí 11 najväčších slovenských miest. Analýza vychádza zo spracovania databázy ÚHDP za obdobie rokov 2000-2008. Výsledky zachytávajú rozsiahle zmeny vo využití zeme, pre ktoré je charakteristický úbytok ornej pôdy, nárast trvalých trávnatých porastov a nárast zastavaných plôch.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 20. 6. 2011

Bytová výstavba v zázemí Bratislavy Stiahnuť súbor bytova-vystavba-v-zazemi-bratislavy.pdf 6.83 MB

Mgr. Martin Šveda, publikácia

Príspevok sa zaoberá rozsahom a intenzitou bytovej výstavby v zázemí Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. Analýza je zameraná na obdobie rokov 2003-2008.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 29. 5. 2011

Zmeny vo využití zeme vo Funkčnom mestskom regióne Bratislava Stiahnuť súbor zmeny-vo-vyuziti-zeme-vo-funkcnom-mestskom-regione-bratislava.pdf 1.31 MB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok hodnotí štruktúrne zmeny vo využití zeme v priestore zázemia Bratislavy v kontexte suburbanizačných procesov. Všíma si najmä nárast zastavanej plochy a úbytok ornej pôdy v katastrálnych územiach obcí. Údaje pochádzajú z databázy ÚHDP a vzťahujú sa k obdobiu rokov 2000-2008.

Prírodovedecká fakulta UK, 2010

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 25. 5. 2011

Priestorová štruktúra rezidenčnej suburbanizácie v prímestskej zóne Bratislavy Stiahnuť súbor priestorova-struktura-rezidencnej-suburbanizacie-v-suburbannej-zone-bratislavy.pdf 794.59 KB

Mgr. Martin Šveda, príspevok v domácom časopise

Príspevok sa zaoberá priestorovou štruktúrou rezidenčnej suburbanizácie vo vybraných obciach zázemia Bratislavy. Použité ukazovatele hustoty, kontinuity, koncentrácie a centrality, charakterizujú rôznorodé priestorové prejavy rezidenčnej suburbanizácie.

Prírodovedecká fakulta UK, 2009

Ostatné príbuzné odbory geografických vied

Pridané: 25. 5. 2011

1