repozitár akademici inštitúcie vedné odbory

Pandémia a nový prístup k prevencii

Akademik:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Typ príspevku:prednáška
Anotácia:V súvislosti s výskytom rôznych ochorení, najmä infekčných chorôb, sa termín prevencia používa už roky a v poslednom období veľmi často. Prevenciu však môžeme vnímať aj z iného a síce širšieho hľadiska, ako systém opatrení, ktorými sledujeme zabránenie vzniku akejkoľvek nepriaznivej udalosti, alebo aspoň podstatne znížiť jej nežiaduci vplyv na životy a zdravie ľudí, na materiálne i duchovné hodnoty spoločnosti. Toto širšie poňatie predstavuje jednotu záujmov o bezpečnosť jednotlivcov, sociálnych skupín a celej spoločnosti.
Popis:Z pohľadu krízových javov, ktoré majú negatívny dopad na životy a zdravie ľudí a priamo či sprostredkovane aj na materiálne i duchovné hodnoty, je možné vytvoriť určitý model preventívnych opatrení, ktorý by obsahoval aj tie mimoriadne udalosti a ďalšie pravdepodobné krízové javy, s ktorými sa doteraz príliš nerátalo. Koordinácia jednotlivých subjektov samozrejme musí rešpektovať ich charakter činnosti, materiálne i ľudské možnosti. Vzhľadom na problematiku pandémie je možnú uviesť niekoľko možných príkladov. Redukcia rizika šírenie pandémie spočíva predovšetkým v dôslednej analýze informácií o možných zdrojoch krízových javov. Na zvyšovanie odolnosti proti šírení nákazy okrem uvedeného sa môžu podieľať aj podniky napr. tým, že budú prísnejšie vyžadovať, aby zamestnanci s príznakmi ochorenia nepodceňovali hrozbu nákazy a začali sa včas liečiť a nákazu v organizácii nešírili. Zdokonaľovanie pripravenosti sa týka nie iba zdravotníckeho systému a orgánov krízového riadenia štátu, ale aj miestnej štátnej správy, orgánov samosprávy, podnikov, ako aj jednotlivých občanov. Sprievodnou požiadavkou celého procesu prevencie musí byť maximálna zodpovednosť všetkých subjektov, tých čo riadia, koordinujú činnosti alebo sa iným spôsobom podieľajú na riešení krízovej situácie.
Rok vydania:2021
Autor:doc. Mgr. Vladimír Tomáš Míka, PhD.
Inštitúcia:Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU
Vydavateľ:
Pridané do repozitára:8. 2. 2021
Posledná zmena:18. 6. 2024
Jazyk:slovenský (sk)
Počet strán:6
Vedný odbor: Verejné zdravotníctvo, Telovýchovné lekárstvo, Ostatné príbuzné odbory spoločenských vied, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Bezpečnostné verejno-správne služby, Verejná správa a regionálny rozvoj
Názov súboru:pandemia-a-prevencia.doc
Typ súboru:Microsoft document (doc)
Veľkosť súboru:95.50 KB
Stiahnuť súbor:pandemia-a-prevencia.doc